A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség pályázatot hirdet a Kálvin János Református Általános Iskola intézményvezetői munkakörének betöltésére

Intézmény megnevezése:Kálvin János Református Általános Iskola (Mátészalka, Nagykárolyi u. 5., OM azonosító: 102924)

Munkakör:– intézményvezető, igazgató

Pályázati feltételek:

 • református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság,
 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • magyar állampolgárság vagy a munkaviszony létesítéséhez szükséges jogállás,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • erkölcsös életvitel, rendezett magánélet,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • képesítést igazoló oklevelek másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • egyháztagság igazolása,
 • gyülekezeti kapcsolatot bemutató lelkészi ajánlás,
 • szakmai gyakorlat idejét igazoló dokumentumok,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolásáról, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • az intézmény helyzetének értékelése,
 • az intézmény fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tanfelügyeleti standardoknak megfelelő öt évre szóló vezetési program,
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat véleményezésében, elbírálásában részt vevő személyek és testületek a teljes pályázati anyagot megismerhetik,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez és továbbításához,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyével összefüggésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott kizáró ok nem áll fenn,
 • egyéb, a pályázó által fontosnak tartott iratok, dokumentumok.

A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaviszony, teljes munkaidő.

Munkahely: az intézmény székhelye.

A magasabb vezetői beosztás időtartama: határozatlan idejű pedagógus munkakörre fennálló munkaviszony mellett, 5 évre szóló határozott idejű megbízás, 2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó legfontosabb feladatok:

Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért, a takarékos gazdálkodásért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. Gondoskodik a munkafegyelem és a munkavégzés törvényességének megtartásáról. Irányítja és ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. Tevékenységét az állami jogszabályok, valamint a Magyarországi Református Egyház törvényeinek, szabályrendeleteinek, határozatainak megfelelően végzi.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának módja:

A (4700 Mátészalka, Kossuth tér 1.) címre kell megküldeni. A zárt borítékon fel kell tüntetni „Igazgatói pályázat”.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. május 25.

A pályázat elbírálási határideje: 2020. június 20.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást lehet kérni:

Becsei Miklós lelkipásztor

Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség

Mátészalka, Kossuth tér 1.

Telefon: +36 30 683 7867

Email: mateszalka-kossuth.ter@formatus.hu

Mátészalka, 2020. április 28.

Becsei Miklós Dr. Gaál Gedeon

lelkipásztor főgondnok