Nyilatkozat – kitölthető formátum (docx): Letöltés

 Nyilatkozat – letölthető formátum (pdf): Letöltés


ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSE A 2023/24-ES TANÉVRE


Tájékoztató a gyermekétkeztetés igénybevételéről a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 328/2011. (XII.29.) sz. Kormányrendelet, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermek intézményekben biztosított étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 210/2023. (VIII.9.) számú Presbitériumi határozat alapján

 

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalókról az alábbi tájékoztatást adjuk:

 • Térítési díj:

A vonatkozó jogszabályok alapján a tanulók térítési díja az ÁFA-val növelt nyersanyagnorma összege.

2023.szeptember 1-től alkalmazandó érvényes gyermekétkeztetési térítési díjak a 210/2023.(VIII.09) számú Presbitériumi határozat alapján:

 
 
  norma ÁFA tér.díj
tízórai        149 Ft      40 Ft        190 Ft /adag
ebéd        382 Ft      104 Ft        485 Ft /adag
uzsonna        150 Ft      40 Ft        190 Ft /adag
gyerek 3*-i étkezés 100 %-os térítés esetén        681 Ft     184 Ft        865 Ft napi háromszori étkezésre

 

  • Igénylőlap, nyilatkozatok:

  A gyermekétkeztetéshez az igénylőlapot, nyilatkozatot a 2023/2024-as tanévre vonatkozóan kötelező kitölteni az étkezés igényléséhez abban az esetben is, ha a gyermek kedvezményes étkezésre nem jogosult.

  Az étkezési igényt kérjük 2023.08.28-ig jelezni az osztálycsoportban, majd a Nyilatkozatokat, Kedvezményre jogosító igazolásokat legkésőbb 2023. 08. 29-ig (tankönyvosztáskor) SZEMÉLYESEN leadni.

  Felhívjuk figyelmüket, hogy az igénylőlapok leadása hiányában nem áll módunkban étkezést biztosítani gyermeküknek 2023. szeptemberében!

  A nyilatkozatok eredeti példányát meg kell őriznünk, ezért kérjük, a hiánytalanul, olvashatóan kitöltött, aláírással ellátott bizonylatokat a határidő betartásával juttassák vissza személyesen részünkre. Fénymásolt, valamint hiányosan kitöltött (pl.: hiányzik a lakcím, tanuló adatai, kedvezmények stb.) igénylőlapokat, nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni.

  Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez be kell nyújtani a kedvezményre való jogosultság igénybevételét, a jogosultságot igazoló dokumentumokat.

  A megfelelő nyilatkozatok és igazolások hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni. Ebben az esetben a támogatás nélküli teljes árat kell fizetni.

  A gyermekek védelméről szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a 328/2011.(XII.29) sz.

  Kormányrendelet alapján a kedvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges
  dokumentumok:

  100 % gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az a tanuló, aki:

  • Rendszeres gyermekvédelmi – díj kedvezményben részesül

  benyújtandó: a települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez általában 1 éves időtartam. A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!

  • Nevelésbe vettek/ utógondozói ellátásban részesülők

  Igazolása: gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.

  – 50%-os gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az az iskolás aki(t):

  • Tartósan beteg vagy fogyatékos

  Benyújtandó: igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat másolata) vagy Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki), vagy fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 (XII.30.) Korm.rendelet 7/A § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe)

  FONTOS: A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!

  • Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő család)

  Hatósági bizonyítvány a családi pótlék folyósításáról

  A gyermekek számában történő változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

  FONTOS: 25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve ha súlyos fogyatékossággal él és ezt igazolják!

  Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók :(nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez)
  Diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített szakorvos igazolása. (gasztroenterológiai, diabetológiai stb szakvélemény)
  Házi gyermekorvosi igazolás nem elegendő!

  Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani!!
  Figyelmeztetés!! A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze! Célszerű minden kedvezményt feltüntetni az esetleges problémák elkerülése érdekében.
  A nyilatkozatban leírtakkal kapcsolatban telefonon is állunk rendelkezésükre, ha további kérdés merülne fel az Önök részéről.

  Kérjük, hogy elsősorban az étkezési ügyintézőt keressék az alábbi elérhetőségen:

  tel: 06/44-502-789

  e-mail cím:kalvin.etkezes@gmail.com

  • Az étkezés ügyintézéséhez kapcsolódó információk:

  A megrendelt étkezési napokra megállapított étkezés térítési díjat az igénybe vételt megelőzően előre kell megfizetni, melyről étkezési számla készül.
  Az étkezés térítési díjának kiegyenlítése átutalással történhet. Az utalás egyértelmű azonosítása érdekében a közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni az alábbi adatokat:

  – a gyermek teljes neve, osztálya

  Kérjük a számla pontos- kerekítés nélküli- összegének utalását!

  Bármely ok miatt bekövetkező hiányzás esetén az étkezést legkésőbb az étkezési napot megelőző nap délelőtt 11 óráig lehet lemondani. Ettől későbbi időpontban való lemondás érvényesítésére nincs lehetőség. A lemondást az intézmény honlapján történő jelzés alapján tudjuk érvényesíteni. A lemondás/betegség első napján lehetőség van a napi étkezés elvitelére, de a következő naptól le kell mondani azt.

  Lemondás esetén a visszajáró térítési díj folytatólagos étkezés igénybevétel esetén a következő hónapban jóváírásra kerül, vagy ha az étkeztetést a gyermek már nem veszi igénybe, 30 napon belül visszafizetésre kerül.

  Iskolai tanítási napokon minden tanulót megilleti az étkeztetéshez való jog, ha arra a tanuló vagy szülő / gondviselő igény tart, írásban nyilatkozik róla,
  és befizetési kötelezettségének eleget tett.

  Az iskola vezetője csak a tanítás nélküli munkanapokra jogosult az igénybe vevők (tanulók, szülők, gondviselők) helyett lemondani az étkezést.

  Étkezési mód módosítását, megszüntetését kizárólag írásban  egyszer– áll módunkban elfogadni. Az étkezés módja a bejelentést követő hónaptól változtatható. A módosítás miatti jóváírás, illetve többletfizetési kötelezettség a következő számlában szerepel csökkentő, illetve növelő tételként.

Nyilatkozat – kitölthető formátum (docx): Letöltés

 Nyilatkozat – letölthető formátum (pdf): Letöltés