A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség pályázatot hirdet
a Kálvin János Református Általános Iskola

intézményvezetői munkakörének betöltésére

Intézmény megnevezése: Kálvin János Református Általános Iskola (Mátészalka, Nagykárolyi u. 5., OM azonosító: 102924)

Munkakör: – intézményvezető, igazgató

Pályázati feltételek:
református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság,
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
legalább négy év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
magyar állampolgárság vagy a munkaviszony létesítéséhez szükséges jogállás,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
erkölcsös életvitel, rendezett magánélet,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
képesítést igazoló oklevelek másolata,
részletes szakmai önéletrajz,
motivációs levél,
egyháztagság igazolása,
gyülekezeti kapcsolatot bemutató lelkészi ajánlás,
szakmai gyakorlat idejét igazoló dokumentumok,
három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolásáról, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
az intézmény helyzetének értékelése,
az intézmény fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tanfelügyeleti standardoknak megfelelő öt évre szóló vezetési program,
hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat véleményezésében, elbírálásában részt vevő személyek és testületek a teljes pályázati anyagot megismerhetik,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez és továbbításához,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyével összefüggésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben meghatározott kizáró ok nem áll fenn,
egyéb, a pályázó által fontosnak tartott iratok, dokumentumok.

A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaviszony, teljes munkaidő.

Munkahely: az intézmény székhelye.

A magasabb vezetői beosztás időtartama: határozatlan idejű pedagógus munkakörre fennálló munkaviszony mellett, 5 évre szóló határozott idejű megbízás, 2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó legfontosabb feladatok:
Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért, a takarékos gazdálkodásért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. Gondoskodik a munkafegyelem és a munkavégzés törvényességének megtartásáról. Irányítja és ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. Tevékenységét az állami jogszabályok, valamint a Magyarországi Református Egyház törvényeinek, szabályrendeleteinek, határozatainak megfelelően végzi.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint.
A pályázat benyújtásának módja:
A (4700 Mátészalka, Kossuth tér 1.) címre kell megküldeni. A zárt borítékon fel kell tüntetni „Igazgatói pályázat”.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. május 25.

A pályázat elbírálási határideje: 2020. június 20.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatást lehet kérni:
Becsei Miklós lelkipásztor
Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség
Mátészalka, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 30 683 7867
Email: mateszalka-kossuth.ter@formatus.hu

Mátészalka, 2020. április 28.

Becsei Miklós Dr. Gaál Gedeon
lelkipásztor főgondnok

Petőfi-verseny Nagyarban

/
A Luby Társaság november 13-án hagyományteremtő céllal Petőfi Szatmárban címmel Petőfi-versenyt rendezett.