DIGITÁLIS MUNKAREND SZABÁLYZAT

2020

 

 

A tantermen kívüli, digitális munkarend keretében:

 • a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,
 • a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére
 • szülői igények alapján, indokolt esetben az intézmény vezetője munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét (8 és 16 óra között)

Iskolai kapcsolattartás:

Központi, iskolai e-mail:           kalvin.janos.iskola@reformatus.hu

Weboldal:                                 www.refkalvin.hu

Iskolai facebook:                      https://www.facebook.com/refkalvin

Telefonszám:                           +36 – 44 – 502 – 789

I. A tanulók jogai

 1. Minden tanulónak joga van a digitális oktatáshoz, azon belül tudása legjavának bizonyításához.
 2. Minden tanulónak joga van arra, hogy tanulmányaihoz, a tanév sikeres teljesítéséhez a digitális oktatás formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden segítséget megkapjon.
 3. Minden tanulónak joga van a digitális munkarenddel kapcsolatos nehézségei jelzésére.
 4. Minden tanulónak joga van kérdésfeltevéshez, javaslattételhez, de csak szervezett keretek között, ill. oly módon, hogy mások tanuláshoz, ill. munkához való jogát, emberi méltóságát ne sértse.
 5. A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, azaz a diáknak joga van a – napi szorgalmi idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek idejére szóló – pihenéshez.

  II. A tanulók kötelezettségei

 1. Az iskola digitális oktatáshoz felépített rendszerét csak és kizárólag tanulási célra használhatja!
 2. A digitális felületet nem használhatja magánjellegű célra, levelezésre, még akkor sem, ha ez tanulócsoporton belül történne!
 3. Tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát!
 4. Digitális, online magatartása, beszéde, megnyilvánulása legyen méltó az iskolához!
 5. A digitális oktatás folyamán fellépő nehézségeit időben jeleznie kell!
 6. A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az érintett engedélye, és a pedagógus hozzájárulása nélkül nem készíthet, továbbíthat, ill. hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, ezeket az iskolai digitális felületre sem töltheti fel!
 7. A Google Tanterem-be és a MozaNapló rendszerbe feltöltött tartalmak, illetve az oktatás keretein belül elhangzottak (akár Meet videó óra, értekezlet keretében) az iskola szellemi termékét képezik. Ezek megosztása más digitális csatornán tilos!
 8. Videós órák hang-és képanyagának rögzítése a diákok számára szigorúan tilos, beleértve képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy bármilyen más formában való elmentését! Ennek megszegése minden esetben igazgatói szintű fegyelmi fokozattal jár, függetlenül a rögzített tartalomtól. A videós órákon a tanuló minden esetben köteles a kameráját – amennyiben rendelékezésére áll – bekapcsolni!
 9. Viselkedésével nem zavarhatja környezetét, nem sérthet másokat!
 10. Meghallgatja mások véleményét, azt elfogadja és tudomásul veszi, véleményét csak mások tiszteletben tartásával mondja el!
 11. Tudomásul veszi, hogy az iskolai munka emberi kapcsolatokra épül, ezért kerüli a kirívó, szélsőséges megnyilvánulásokat.
 12. Tudomásul veszi, hogy az iskola közösségéhez tartozik, iskolán kívüli magatartásával, a digitális oktatásban való részvételével is az iskola hírnevéhez méltóan viselkedik!
 13. Viselkedése, megnyilvánulásai a digitális tanrend folyamatában, az online térben is összhangban vannak az iskola keresztyén szellemiségével, az intézményben folyó nevelő-oktató munka alapelveivel.

III. A digitális oktatás módja

 1. A digitális munkarend keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a Google Tanterem vagy a MozaNapló rendszerében történik az 1-8. évfolyamokon.
 2. A kommunikáció a Google Tantermen, illetve Meet-en keresztül, az erre a célra létrehozott e-mail címek használatával történhet. A tanulók saját nevükkel hozzanak létre Gmail fiókokat a Google Tanterem használatához!
 3. Az iskola vezetősége fenntartja a jogot, hogy folyamatosan ellenőrzése alatt tarthassa a rendszerben működő csoportokat, azokra rálátása legyen.
 4. A digitális munka az Operatív Törzs elrendelése alapján, napi szinten kizárólag a Google online rendszerén, ill. heti szinten a korábban kialakított Google Tantermen keresztül valósul meg, tehát a tanulónak/szülőnek a rendszert nyomon kell követnie!
 5. A Google Tanteremben küldött, és a Meet órákon megbeszélt anyag kérhető a tanulótól számon!
 6. A digitális tanulási idő az iskolai szorgalmi idővel megegyező napokon és időben, azaz 8.00-tól 16.00-ig tart. Ebben az időben történik az új feladatok, tananyagok feltöltése is.
 7. A szorgalmi időben a pedagógus előre meghatározott időben kérheti a diák online megjelenését. Amennyiben ez nem lehetséges – erősen indokolt eset pl.: ha a szülőnek van szüksége a gépre, elromlott az eszköz, stb. – a diáknak ezt jeleznie kell, törekedve arra, hogy a következő egyeztetett időpontban rendelkezésre álljon.
 8. A tanulás folyamatához a diák saját – ill. intézménytől kölcsön kapott – eszközt (asztali számítógép, laptop, tablet, okostelefon) használ.
 9. A tanuló az iskolába különösen indokolt esetben mehet, ennek okát jeleznie kell!
 10. A tanulónak a tanár által meghatározott időben és módon – a diák lehetőségeit figyelembe véve – számot kell adni tudásáról! Amennyiben ez adott időben a tanuló önhibáján kívül nem valósul meg, a következő alkalommal a beszámoló már kötelező.
 11. A tanulónak/szülőnek nyomon kell követnie az elektronikus naplót! A tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma a MozaNapló.
 12. Az élő (valós idejű) beszámoltatás megvalósítható a Google Meet-en keresztül.
 13. Az időben késleltetett távoli beszámoltatást segíthetik a fórumok, a megosztott dokumentumok, táblázatok, az online kérdőívek, a különféle tesztek.
 14. A pedagógus kérhet a tanulótól házi dolgozatot, prezentációt, multimédiás (fotó, videó, montázs, kollázs, vagy gondolattérkép, problémafa) beadandó feladatokat.
 15. Az online tesztek időzíthetők, személyre szabhatók, kiadhatók egyénnek, kisebb vagy teljes csoportoknak, megvalósítható velük a differenciálás. Lehetőség van arra, hogy teszteket valós időben oldjon meg a csoport, de arra is, hogy egyes kérdéseknek utánanézzenek, hozzákeressenek információkat. Készíthetnek a pedagógusok maguk is teszteket, de alkalmasak lehetnek a munkára kész tesztek vagy akár egy-egy kvízjáték is. Az online tesztek kiválthatók a Google Tanteremben kiküldött kérdőívvel is, ebben az esetben a tanulók is a Tanteremben küldhetik be a válaszaikat, az ellenőrzés a pedagógus feladata. Lehetőség kínálkozik arra is, hogy a tanuló offline oldjon meg feladatot, például készítsen kézzel egy posztert, táblázatot, kreatív, illetve művészi alkotást, és annak digitális változatát küldje be vagy töltse fel a Tanterembe!
 16. A folyamatba ágyazott értékelést segítik a különféle szavazó- és tesztkészítő rendszerek, amelyekhez sokféle ingyenes program érhető el. Ezekben megadhatók egyéni vagy csoportos feladatok, és követhető akár a folyamat során, akár pedig annak végén a tanulók aktivitása, munkája.

Mátészalka, 2020. szeptember 15.

Farkas János

igazgató